29 de xuño de 2021

"Biblioteca da EMAO": síguenos agora no Blog EMAOENLIÑA

Para mellorar a organización da presencia da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo en Redes sociais, trasladámonos ao Blog Emao en Liña, onde poderás atopar as mesmas informacións e contidos dos que disfrutabas en Biblioteca da EMAO, baixo as etiquetas [Biblioteca] e [Outras novas].

En EMAO EN LIÑA atoparás, ademais, información e recursos educativos proporcionados polo equipo docente das distintas especialidades e de administración da Escola.

¡Vémonos por alí!


NOTA: tódolos contidos publicados nestes anos, permanecen aquí.

25 de xuño de 2021

Convocatoria xeral de preinscrición na EMAO curso 2021-22

 

CURSO 2021-2022
CONVOCATORIA XERAL
ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS DE VIGO


Xa se pode consultar e solicitar a pre-inscrición nas especialidades da EMAO que se convocan no curso 2021-22.


A. PRE-INSCRICIÓN E MATRÍCULA

1. ALUMNADO SOLICITANTE DE NOVO INGRESO

1. Preinscrición

A solicitude de pre-inscrición nas prazas ofertadas (apartado F) realizarase:
Por internet: na web-EMAO (curso 2021-22, apartado: "Preinscrición alumnado de novo ingreso")

Debido ás especiais condicións provocadas pola crise COVID-19 non se poderá facer a pre-inscrición presencial na oficina da EMAO. Se precisa información ou axuda, pode pedir cita previa, nos horarios de atención ao público que se indican no apartado C da presente convocatoria.

O listado de persoas pre-inscritas exporase no tabolerio oficial de anuncios da EMAO e na web-EMAO. Darase un prazo de un día, para presentar reclamacións ao listado.

Rematado ese prazo -no caso de que existan máis solicitudes ca prazas ofertadas- realizaranse probas de acceso para asignar as prazas agás nas especialidades de Pintura e Debuxo, nas que se asignarán por sorteo entre as persoas solicitantes cuxa solicitude sexa válida, conforme ao procedemento que se establece nas presentes normas.

Unha vez finalizado o prazo de pre-inscrición exporase no Taboleiro e na web-EMAO a relación definitiva de admitidos, clasificados por especialidades e cursos.

2. Matrícula

As persoas solicitantes finalmente seleccionadas deberán obrigatoriamente, para seren admitidas, formalizar a súa matrícula, mediante a presentación na Oficina administrativa do impreso oficial que se poderá recoller na mesma. Con este impreso deberán aportar copia do DNI ou Pasaporte.

A non formalización da matrícula no prazo indicado nesta convocatoria, significará a inmediata baixa, e, consecuentemente, a praza será ofrecida ao/á/s solicitante/s que corresponda na lista de reserva derivada da aplicación dos resultados do sorteo ou probas de acceso (se é o caso). [...]

[...] TEXTO COMPLETO DA CONVOCATORIA E FORMULARIO DE PRE- INSCRICIÓN AQUÍ

 

16 de xuño de 2021

Convocatoria: Escola de Verán da EMAO 2021

 Dentro da programación prevista no Plan de Estudos da Escola Municipal de Artes e Oficios (PEMAO15), faise a seguinte Convocatoria de cursos de Verán a realizar entre os días 5 e 23 de xullo de 2021, dirixidos ás persoas interesadas non matriculadas actualmente na EMAO, que cumpran os requisitos indicados en cada un dos cursos. 

¿Anímaste?

[Véxanse as condicións para a inscrición ao remate desta entrada]

CURSOS QUE SE CONVOCAN

DEBUXO ARTÍSTICO E PINTURA: “MANCHA vs. LIÑA”

Impartido por Federico Fernández e Darío Basso, mestres destas especialidades na EMAO
Destinatarios/as: calquera persoa interesada
Datas: do 7 ao 22 de xullo de 10:00 a 13:00 horas
Duración: 36 horas
Obxectivo: Monográfico de iniciación á Creación Plástica que se centrará nas posibilidades da liña e as súas alternativas complementarias coa mancha.  

Programa:
Obxectivo xeral: achegamento básico á liña e a mancha como vertebradores da imaxen plástica.
Obxectivos específicos:

 • Analizar obras nas que o uso da liña e o uso da mancha sexan claves para a súa construcción
 • Coñecer a linguaxe da liña e da mancha
 • Coñecer as técnicas cas que abordar os debuxos no uso da liña e da mancha combinando os dous elementos
 • Utilizar o recurso gráfico da liña a través da trama, o garabato e a textura visual
 • Utilizar o recurso plástico da mancha para a integración da imaxen no espazo visual
 • Realizar debuxos acabados utilizando estes recursos gráficos

Contidos

 • Unha mirada á historia da representación plástica, desde o Renacemento ata o século XX
 • A linguaxe gráfica básica da liña e a plasticidade da mancha
 • A trama. O garabato. Os degradados. As texturas visuais
 • Realización práctica do uso da liña e da mancha, a trama e a textura.
 • Estudo e observación destes elementos a partir de debuxos de láminas
 • Aplicación práctica dos recursos gráficos e plásticos destes elementos utilizando modelos naturais

Material a aportar polo alumnado: block de debuxo A3 180/200gr. ou Canson c a grain ou fabriano academia estilógrafos de varios grosores (custo estimado material a mercar polo alumnado: 20 €)
Alumnado máximo: 15

CERÁMICA ARTÍSTICA E SERIGRAFÍA ARTÍSTICA: “TRANSFERIBLES: SERIGRAFÍA CERÁMICA”

Impartido por Miguel Vázquez e Alba Pardo, mestre e mestra da EMAO destas especialidades

Destinatarios/as: persoas con coñecementos previos en cerámica ou serigrafía adquiridos na EMAO ou acreditados presentando un currículum formativo
Datas: do 9 ao 22 de xullo, de 10 a 13,30 horas
Duración: 36 horas
Obxectivo: aproximación á serigrafía cerámica mediante as posibilidades da cuatricromía como proceso experimental

Programa:
Tratamento das imaxes elixidas: separación en canais e angulación de trama
Preparación da pantalla serigráfica, emulsionado, insolado, revelado, rexistro,
Estampación das tintas e da película de extracción,
Ancoraxe dos transfer sobre soporte cerámico
Esmaltado e cocción.
Material a aportar polo alumnado: Cinta adhesiva (de embalaxe e de pintor), acetato transparente de 42 x 60 cm aproximadamente, memoria USB (pendrive), luvas, regra de corte, cúter.
Alumnado máximo: 10

DESEÑO E ENCAIXE DE PALILLOS E ARTESANÍA EN COIRO: “O FÍO NA PEL”

Impartido por Marian Nuñez e Pepe Pereira mestra e mestre destas  especialidades na EMAO
Destinatarios/as: calquera persoa, sen necesidade de que teña coñecementos previos de ningunha das materias.
Datas: do 5 ao 15 de xullo, de 10:00 a 14:00 horas
Duración: 36 horas
Obxectivos: Realizando un colar tipo Gola faremos unha pequena aproximación a técnicas básicas das dúas especialidades mantendo un primeiro contacto cos materiais.
Programa:
Artesanía en Coiro
 • ¿Qué é o Coiro? Definición e tipos
 • ¿Qué é o curtido? Definición e tipos
 • Aproximación ás técnicas decorativas
 • O Repuxado
 • O Modelado
 • A costura de Guarnicioneiro

Deseño e Encaixe de Palillos (metodoloxía teórico-práctica)

 • Materiais e ferramenta a empregar
 • Deseño para a estrutura do encaixe
 • Enchido dos palillos
 • Realización básica do punto de tecido e cordóns (Par Enteiro)
 • Engarzar o fío na peza de coiro para completar a peza realizada en coiro
 • Remate do punto de tecido para unir coa pel

Material a aportar polo alumnado: os consumíbeis que se solicitan, compraranse unha vez comece o curso, pois adaptaranse ao que hai que crear. O fío se pode aproveitar o que teñan ou mercar novo.
Custo de mercado aproximado do material: 18 €
Alumnado máximo: 10

CAIM-ZANFONA: “BANCO DE CARPINTEIRO”

Impartido por Xaime Rivas, mestre da EMAO da especialidade
Destinatarios/as: O curso está destinado a ofrecer un punto de arrinque a todas aquelas persoas que queren iniciarse na artesanía musical.
Datas: do 5 ao 20 de xullo, de 10 a 13 horas
Duración: 36 horas
Obxectivo: Manexar e preparar a ferramenta manual que se emprega en carpintaría e por extensión na construción de instrumentos musicais de madeira.

Programa:

 • Manexo de ferramenta do banco de carpinteiro a través da realización dos obxectos propostos

Material a aportar polo alumnado: madeira de Faia (gasto e consumo compartido polo grupo de asistentes). Taboleiro de contrachapado de 600x400x4mm (para emprego individual)
Alumnado máximo: 8

CAIM GAITA: “INICIACIÓN Á CONSTRUCIÓN DE PALLETAS”

Impartido por Carlos Corral, mestre da EMAO da especialidade
Destinatarios/as: persoas interesadas, en xeral, que non fixeran o curso habitual, e preferentemente gaiteiros/as.
Datas: do 5 ao 15 de xullo, de 10 a 14 horas
Duración: 36 horas
Obxectivo: Iniciarse na construción e posterior manipulado de palletas


Programa:

 • Identificación e selección da cana
 • Calibrado do interior das palas
 • Conformación da estrutura, mecanizado e axuste do tudel
 • Montaxe da palleta, elaboración e colocación do ferrete
 • Desbaste das paletas, afinación

Material a aportar polo alumnado: navalla e calibre (pe de rei) (prezo estimado de mercado: o custo dependerá da calidade do que se merque, podendo oscilar entre os 30 e os 50 €)
Alumnado máximo: 8
 

MODA E CONFECCIÓN: “NON SEI COSER UN BOTÓN”

Impartido por Emma Pintos, mestra da EMAO da especialidade
Destinatarios/as: calquera persoa interesada en aprender “costura de supervivencia”
Datas: do 12 ao 23 de xullo, de 9,30 a 13,00 horas
Duración: 36 horas
Obxectivo: Curso se introdución á costura. Nestas sesións trataranse as técnicas básicas de costura a man e a máquina traballando sobre proxectos sinxelos e prácticos.


Programa:
 • Conceptos básicos de costura a man
 • Ferramentas necesarias na caixa de costura
 • Coser diferentes tipos de botóns
 • Puntadas manuais básicas ( pespunte, puntada invisible, sobrefiado...)
 • A máquina de coser:
 • Partes da máquina
 • Manexo da máquina
 • Tipos de costuras
 • Proxecto 1 mandil e o mantel - Proxecto 2 a bolsa da compra- Proxecto 3 a mochila festivaleria- Proxecto 4 funda de tesoira e alfineteiro

Material a aportar polo alumnado: alfinetes, agullas, cinta métrica,tesoira, dedal, e teas e accesorios para os proxectos (serán especificados o primeiro día de clase)
Alumnado máximo: 14
 

TALLA E ESCULTURA EN MADEIRA: “ESTAMPACIÓN E EDICIÓN DUNHA CARPETA DE GRAVADOS” 

Impartido por Rosa García mestra da EMAO da especialidade
Destinatarios/as: persoas cun interese artístico no campo da arte gráfica e a edición
Datas: do 5 ao 20 de xullo, de 10 a 13 horas
Duración: 36 horas
Obxectivo: realización dunha tiraxe de gravados en relevo e confección dunha caixa e carpeta artística como concepto de obra orixinal.
Programa:
 • O gravado en relevo
 • Entintado e estampación nunha, dúas tintas e oco
 • Realización dunha serie para a súa edición
 • A importancia da presentación como parte da obra
 • Elaboración dunha caixa co deseño axeitado aos gravados
 • Establecer un diálogo entre contedor e contido

Material a aportar polo alumnado: linóleo, papeles de gravado, libreta de apuntes/debuxo, regla de corte (metálica) e cúter
Alumnado máximo: 8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INSCRICIÓN E CONDICIÓNS COMÚNS A TÓDOLOS CURSOS

Duración: 36 horas
Datas: entre o 5 e o 23 de xullo de 2021. Horario de maña (consúltense datas e horarios específicos)
Lugar: Aulas e talleres da Escola Muncipal de Artes e Oficios de Vigo
Prazas limitadas: ver número máximo de alumnos/as na convocatoria específica

Inscrición

Ata o 1 de xullo

Gratuíta

Mediante envío de correo electrónico ao enderezo emao@vigo.org, cos seguintes datos (imprescindibles para ser admitido/a):

 • No "Asunto": [nome do curso]
 • Nome e apelidos do/a solicitante:
 • DNI:
 • Enderezo de correo electrónico no que desexan recibir a confirmación de admisión, se é o caso.
 • Anos nos que cursou estudos da especialidade na EMAO: [só curso de Cerámica e Serigrafía]
 • Acreditación de coñecementos previos mediante currículum (ou enlace a páxina web persoal), só no caso dos cursos nas que se requira experiencia ou coñecementos previos.

Admisión de solicitudes:

 • Non poderán inscribirse as persoas que estean matriculadas na EMAO no curso 2020-2021
 • Só se admiten persoas maiores de 16 anos.
 • Só serán válidas as solicitudes que non cumpran estritamente as condicións indicadas nesta convocatoria para cada curso en concreto. 
 • A inscrición farase por estrita orde de recepción do correo electrónico de solicitude ata cubrir o máximo de prazas ofertadas [agás naqueles cursos nos que se esixa coñecemento ou experiencia previa, que deberán pasar polo filtro previo de cumprir este requisito]
 • A confirmación da matrícula realizaraa a EMAO exclusivamente por correo electrónico. No caso de producírense vacantes no primeiro día do curso, convocarase á lista de reserva.
Será obrigatorio o cumprimento das normas de prevención COVID-19 da EMAO.

22 de feb. de 2021

A EMAO Retoma a súa Actividade Presencial


 

Ao abeiro do disposto no artigo segundo 4.2. da Orde da Consellería de Sanidade de 15 de febreiro de 2021 (DOG 15/02/2021) como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, as clases presenciais na EMAO comezan hoxe luns, 22 de febreiro.

Lémbrovos que a Biblioteca tamén retomou os seus servizos presenciais, polo momento cun aforo reducido ao trinta por cento da capacidade máxima permitida.

27 de xan. de 2021

Peche Temporal da EMAO pola Crise Epidemiolóxica Derivada do COVID-19 [BIBLIOTECA]

 

Seguindo instrucións da Concellería de Educación e conforme á ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, comunicámoslle que a partir da data de hoxe, 27 de xaneiro, suspéndense ata o 17 de febreiro de 2021 as clases presenciais na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.
O/a mestre/a da especialidade na que está matriculado/a, porase en contanto con vostede para indicarlle as actividades que, durante este tempo, se proporán de xeito non presencial mediante o uso dos medios e ferramentas online e de comunicación do que dispoña.
A reanudación das clases presenciais seralle comunicada por este mesmo medio.

Peche Temporal da Biblioteca da EMAO [BIBLIOTECA]


 

29 de set. de 2020

NORMAS NO INICIO DO CURSO 2020-21 PARA A PREVENCIÓN COVID-19 NA EMAO. ALUMNADO E VISITANTES

Por Resolución de 29/09/2020 do Concelleiro delegado de Educación, aprobáronse as seguintes Normas para a prevención COVID-19 na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.

Pero lembramos que a máis importante norma a cumprir é a de estarmos informados, sermos prudentes e ter responsabilidade individual.

NORMAS NO INICIO DO CURSO 2020-21 PARA A PREVENCIÓN COVID-19 NA EMAO. ALUMNADO E VISITANTES

0. Carácter destas normas
0.1. Estas normas son de obrigado cumprimento por todo o alumnado e visitantes.
A eventual negativa a cumprilas ou o seu incumprimento inxustificado conlevará ao inmediato abandono do edificio e, se é o caso, a apertura dun expediente disciplinario á persoa infractora que poderá rematar na baixa definitiva na matrícula, ao abeiro do artigo 3.4.2. das normas do Plan de Estudos Vixente (PEEMAO15)
0.2. Estas normas teñen carácter provisional e poderán ser anuladas, modificadas ou adaptadas en función das circunstancias de evolución da pandemia COVID-19 ou doutras circunstancias que fagan conveniente a súa revisión.

1. Non asistencia con síntomas
Calquera persoa que presente síntomas compatibles coa COVID-19 non deberá asistir á EMAO, e deberá seguir as indicacións que lle dean os servizos de Saúde.

2. Prevención xeral básica

 • Lavado frecuente de mans con auga e xabón ou desinfección con solución hidroalcohólica
 • Manter a distancia interpersoal de alomenos 1,5 m
 • Uso obrigatorio de máscara homologada e en bo estado de uso
 • Non compartir no posible obxectos e, en caso de telo que facer, desinfectar antes e despois
 • En grupo, usar espazos exteriores ou interiores ventilados


3. Polo edificio da Escola. Entradas, saídas, estancia

 • Uso da porta de entrada e saída do edificio correspondente á aula da especialidade que se curso (Avda. García Barbón ou r/ Pontevedra). Na entrada da rúa Pontevedra establécese o sentido de circulación: subida polas escaleiras metálicas, baixada polas escaleiras de madeira.
 • Ao entrar na Escola é obrigatoria a desinfección de mans con solución hidroalcohólica
 • O uso de máscara é obrigatorio durante todo o tempo de permanencia nos edificios
 • Máxima puntualidade na entrada e saída. Nunca antes do profesor/a. Evítense esperas
 • Os descansos de clase, faranse, por vía da norma, fóra do edificio, evitando no posible permanecer no interior.
 • Evite, na medida do posible, a permanencia nas zonas comúns. Nestas zonas debe manter co resto dos ocupantes a separación recomendada de 1,5 m
 • A circulación por escaleiras, corredores e espazos comúns faráse o máis posible achegándose á dereita no sentido da marcha e respectando sempre a distancia interpersoal de 1,5 m
 • O tránsito entre o edificio principal e o Anexo polo interior da Biblioteca prohíbese agás para o persoal expresamente autorizado.
 • Minimizarase a utilización dos ascensores, primando os traxectos de subida e a circulación polas escaleiras. A ocupación máxima do ascensor é de 1 persoa por viaxe.
 • Minimizarase o contacto con elementos de uso común como pasamáns, barandas, bancos, manillas, portas e outros similares.
 • Elimínanse os listados de sinaturas de asistencia ás clases por parte do alumnado. A asistencia será rexistrada polo profesor/a da especialidade no parte correspondente, no que anotará diariamente as persoas asistentes e a súa hora de entrada e saída.


4. Normas específicas de cada aula taller

 • Cada aula/taller establece normas específicas de prevención COVID-19 que indicará o profesor/a. Son de obrigado cumprimento. O seu incumprimento poderá comportar a expulsión inmediata da aula/taller e, trala correspondente apertura dun expediente disciplinario, se é o caso, a baixa na matrícula.
 • Non está permitido entrar na Aula sen a presenza do profesor/a
 • Por vía da regra, sempre que sexa posible utilizarase o mesmo lugar na aula.
 • Deixarase nas clases o mínimo material posible. O que non sexa imprescindible deixar na EMAO o deberán levar a casa.
 • Non está permitido comer nin beber nas aulas nin lugares comúns dentro do edificio da Escola.
 • Ademais das operacións xerais de limpeza e desinfección dos elementos usados na aula que indique o profesor/a para cada caso, co uso do mobiliario, utillaxe, ferramenta e maquinaria de uso común deberá haber unha desinfección previa e posterior de mans.
 • As aulas/talleres ventilaranse 10 minutos dentro de cada hora de clase.
 • Non se usarán os colgadoiros das clases (cada persoa farase cargo da súa roupa nun lugar que nin interfira nin poida ser tocado por outras).


5. Biblioteca

 • O uso da Biblioteca pública García Barbón/EMAO, sen prexuízo do cumprimento tamén do aquí contido, rexerase polas súas propias normas e as dictadas polos organismos xerais para este tipo de equipamentos.

Horario:

 • Luns de 16:30 a 20:30
 • Martes a xoves de 9:00-12:30 e de 16:30-20:30
 • Venres de 9:00-12:30 e de 16:30-19:30
 • Aforo máximo en sala de lectura 15 persoas
 • Aforo máximo en sala Hemeroteca: 25 persoas
 • A distancia interpersoal entre usuarios e entre estes e o persoal da biblioteca será canto menos de 1,5 metros.
 • Uso obrigatorio da máscara en todo momento.
 • Antes e despois de manipular libros, prensa, publicacións periódicas, ordenadores e outros recursos deberanse lavar ou desinfectar as mans.
 • Auriculares de audición para os ordenadores: os usuarios/as utilizarán preferentemente os seus propios. Cando por circunstancias especiais deben prestarse os da biblioteca, o persoal previa desinfección das mans cubriraos con film transparente, que se desbotará o cambiará para o seguinte uso polo público.
 • Outros obxectos físicos da biblioteca que se intercambien cos usuarios: procurarase o uso de forma recorrente de xeles hidralcohólicos ou desinfectantes con carácter previo o posterior ao seu uso.
 • Seguindo as recomendacións da Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria e a Biblioteca Nacional de España redúcese o período de corentena para libros devoltos tras préstamo, a 7 días.


6. Actividades culturais externas

 • Por vía da regra as actividades culturais externas realizadas na Hemeroteca restrínxense só aos venres laborables en horario de 18:30 a 21:00. O aforo máximo da Hemeroteca é de 25 persoas (contando público e intervintes).
 • Anúlanse as actividades externas no Salón de Actos
 • O Espazo EMAO (Sala de exposicións) continuará aberto ao público nos horarios que se establezan para cada exposición, cun aforo máximo simultáneo de 20 persoas. Uso obrigatorio de máscaras e respecto á distancia interpersoal de 1,5 m.


7. Presencia de síntomas durante a estancia na Escola

 • Se presenta durante a estancia na Escola síntomas asociados á enfermidade COVID-19 (febre, tos, falta de aire ou dificultade para respirar) comuníqueo de inmediato ao profesor/a e/ou chame ao 986228088 (conserxería da EMAO) e siga as súas instrucións.