9 de xul. de 2020

Curso 2020-21: Ábrese o prazo para solicitudes de novo ingreso na EMAO

ÁBRESE A CONVOCATORIA DE PRAZAS PARA ALUMNADO DE NOVO INGRESO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS CURSO 2020-21

O comezo do curso 2020-21 quedou condicionado pola interrupción das actividades docentes en marzo como consecuencia da crise provocada pola pandemia COVID-19. Esta circunstancia motivou a decisión de que todo o alumnado matriculado no curso que quedou incompleto, poidan repetir o mesmo curso no que estaban inscritos e, consecuentemente, provocou unha redución das prazas vacantes para o alumnado de novo ingreso.
As prazas de novo ingreso que se ofertan para este curso son as máximas que admite a relación entre alumnos xa matriculados e capacidade máxima de cada aula/taller no escenario da nova normalidade.

Unha vez rematado o prazo de confirmación de matrícula para o alumnado que xa estaba matriculado no curso 2019-20  --que repetirá curso-, a Escola Municipal de Artes e Oficios publica as prazas que quedan vacantes nas especialidades e niveis que se imparten neste Centro e abre o prazo para a preinscrición de alumnado de novo ingreso na EMAO para o curso 2020-21.

As prazas de novo ingreso que se ofertan están en dúas categorías *:
 1. Prazas para alumnado de novo ingreso nos cursos Básico (tardes) e de Iniciación (mañás): destinadas a persoas sen coñecementos previos que queren iniciarse nalgunha das especialidades que oferta no curso 2020-21 a EMAO.
 2. Prazas para alumnado de novo ingreso para os niveis superiores ás que se pode acceder mediante convalidación de estudos ou coñecementos previos dos solicitantes: destinadas a persoas que poden acreditar coñecementos específicos na especialidade na que se queren matricular, que serán valorados pola EMAO mediante valoración do currículum e, se é o caso, mediante unha proba específica de coñecementos. Este accceso pode ser aos niveis Medio, Superior e Avanzado.  O acceso ao nivel Avanzado está destinado a persoas con altos coñecementos na especialidade, que desexe desenvolver durante un ano un proxecto no taller correspondente da EMAO baixo a titoría do mestre/a
(*) Importante consultar a oferta de prazas de 1. e de 2. e os horarios das distintas especialidades e niveis

Prazo: do 9 de xullo ao 4 de setembro para a admisión de solicitudes de pre-inscrición para alumnado  de novo ingreso e do de convalidación para acceso a cursos superiores. Só se pode realizar por internet.
 1. As solicitudes de novo ingreso nos cursos Básico (tardes) e de Iniciación (mañás) realízase só online cubrindo este formulario 
 2. O novo ingreso por convalidación para niveis Medio, Superior e Avanzado (horario tardes) e de Perfeccionamento (horario mañás) será exclusivamente por correo electrónico, seguindo as indicacións do apartado 3 da Convocatoria xeral do curso 2020-21 [número máximo de prazas ofertadas aquí]
O inicio do curso adiántase en 15 días e dará comezo o día 14 de setembro, a diferencia de anos anteriores que comezaba a principios do mes de outubro.

22 de xuño de 2020

AVISO IMPORTANTE: Curso 2020-21: Ábrese o prazo para confirmar a matrícula [ADMINISTRACIÓN]

Dende hoxe e ata o vindeiro 2 de xullo ábrese o prazo de confirmación de matrícula para o alumnado actualmente matriculado en tódalas especialidades e niveis da Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.
convocatoria completa pódese consultar aquí (aconséllase a súa lectura atenta)

A ter en conta:

 • Repetición de curso: repiten o curso todo o alumnado de todos os niveis e especialidades, pero é necesaria...
 • Confirmación obrigatoria: para estar matriculado no curso 2020-21 é obrigatoria a confirmación expresa de matrícula dende este formulario. Esta confirmación conleva a matrícula automática no curso 2020-21 na mesma especialidade e nivel que se cursaba en 2019-20. A non realización deste trámite significará a baixa automática como alumno/a da Escola.
 • Confirmación online: Só se admite a confirmación online, non presencial nin por correo electrónico.
 • Prazo de confirmación: ata o 2 de xullo de 2020.
 • Excedencias: consulten o apartado 1.4.3. da Convocatoria xeral.
 • Prazas vacantes e alumnado de novo acceso: Despois da confirmación publicarase un listado de prazas vacantes e abrirase un período de preinscrición para alumnado de novo ingreso tando nos niveis básicos e de iniciación como, por convalidación, nos de perfeccionamento, medios e superiores.
 • Inicio de curso: diántase o inicio do curso ao 14 de setembro.
IMPORTANTE: Para acceder á confirmación o sistema pedirá introducir dous datos por seguridade:
 • DNI
 • Data de nacemento
Estes datos TEÑEN QUE COINCIDIR exactamente cos subministrados cando se fixo a matrícula e constan na nosa base de datos. En caso contrario NON permitirá o acceso. Se non lle permite o acceso, verifique, mediante correo electrónico a emao@vigo.org eses datos, para, se é o caso, modificarlos ós na base de datos.

19 de xuño de 2020

Reapertura parcial das instalacións da EMAO

Reapertura das instalacións da Escola Municipal de Artes e Oficios para permitir:

 • O acceso controlado do alumnado ás aulas e talleres,baixo a supervisión do profesorado de cada especialidade, para a retirada de material e para consultas puntuais sobre a materia na que están matriculados.
 • A información presencial na zona administrativa verbo do proceso de preinscrición e matrícula para o curso 2020-21
 • A realización de reunións presenciais nas súas instalacións, coas limitacións establecidas na actual normativa
Horario (previa cita): 10:00 a 14:00 de luns a venres días laborables

Normas para o acceso ás instalacións da EMAO

1. No acceso e uso da Biblioteca pública García Barbón EMAO rexerán as condicións establecidas na Orde SND/399/2020, do 9 de maio, e a Orde SND/414/2020, de 16 de maio, Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, así como aquelas modificacións puntuais derivadas das instrucións específicas sobre a pandemia.
2. Coa excepción anterior, só poderán ter acceso ás instalacións o persoal adscrito á Escola, o persoal da empresa encargada do Servizo de limpeza e o alumnado ou persoas interesadas que teñan solicitado previamente e concedida unha cita por medio do teléfono 986228088 ou no correo electrónico emao@vigo.org

 3. Medidas de protección para usuarios
 • Os usuarios que accedan á Escola deberán adoptar as medidas adecuadas para protexer a súa saúde e evitar contaxios, así como cumprir as recomendacións das autoridades sanitarias, mantendo a correspondente distancia interpersoal.
 • Os usuarios deberán ir provistos de máscara de protección. Seguiranse as indicacións da Autoridade Sanitaria a este respecto.
 • Os usuarios disporán de dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada, así como nas aulas e talleres, cuxo uso será imprescindible para acceder e usar o servizo.

8 de xuño de 2020

Recomendacións Para o Uso Responsable das Bibliotecas na Fase 3 da Desescalada


A Dirección General del Libro e Fomento da Lectura, a través da Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, elaborou as seguintes recomendacións co obxectivo facilitar os servizos bibliotecarios ao público. Onde se recollen as principais medidas de flexibilización e servizos autorizados nas bibliotecas situadas en territorios que pasan á Fase 3 de desescalada.

Recomendacións para un uso responsable das bibliotecas en Fase 3 
 1. Se ten síntomas ou está diagnosticado con COVID-19 non vaia á biblioteca. 
 2. O aforo reduciuse ao 50% para asegurar a distancia de seguridade.
 3. Manteña sempre unha distancia de seguridade de 2 metros co resto das persoas que se atopan na biblioteca. 
 4. Recoméndase que acuda só á biblioteca. 
 5. Menores de 14 anos sempre acompañados por unha persoa adulta responsable. 
 6. A biblioteca cumpre coas condicións de limpeza e desinfección adecuadas. 
 7. Faga uso do xel hidroalcohólico á súa disposición. É recomendable a hixiene de mans ao entrar na biblioteca. 
 8. Circule unicamente polas zonas permitidas para os usuarios. 
 9. Siga en todo momento as instrucións do persoal. 
 10. Utilice preferentemente as escaleiras. O ascensor só pode ser usado por unha persoa á vez. 
Servizos dispoñibles nas bibliotecas en Fase 3 

1. Información bibliográfica.
2. Préstamo e devolución:
 • Consulte na web o catálogo da biblioteca. 
 • Recoméndase a petición ou reserva anticipada das obras. 
 • O persoal da biblioteca é o encargado de recoller e entregar os materiais prestados. 
 • As obras que leva en préstamo non están infectadas. Mantivéronse en corentena durante 14 días. 
3. Consulta en Sala:
 • Con 50% do aforo. 
 • O posto de lectura se desinfectará despois de cada usuario. 
 • Poderá permitirse o estudo en sala, se se dan as condicións necesarias. 
4. Computadores da biblioteca: 
 • Limparanse despois de cada uso.
5. Actividades culturais.

Na Fase 3 as coleccións en libre acceso están pechadas ao público: 
 • Pode solicitar as obras ao persoal da biblioteca

27 de maio de 2020

Apertura Limitada e Parcial da EMAO para Recollida de Material polo AlumnadoNORMAS PARA O ACCESO ÁS AULAS PARA A RECOLLIDA DE MATERIAL POR PARTE DO ALUMNADO

Co fin de facilitar a recollida de materiais, ferramentas, pezas e enseres persoais, a partir do día 27 de maio, e ata o 12 de xuño, de xeito organizado e ordeado, permítese o acceso do alumnado ás aulas, nas condicións, día e hora que previamente se lle indique polo seu mestre/a.

Este acceso realizarase coas seguinte medidas de seguridade e hixiene para dar cumprimento á normativa vixente e evitar aglomeracións innecesarias que poidan ser xerar algún tipo de situación de risco:
 • O acceso será exclusivamente con cita previa que o alumno/a fará directamente ao mestre/a da súa especialidade; este indicaralle o día e hora para a recollida. Será atendido na aula polo mestre/a. 
 • O alumnado terá acceso soamente aós lugares de almacenaxe do seu material.
 • Por vía da regra, empregaranse soamente as escaleiras para acceder á clase agás nos casos de mobilidade reducida ou avanzada idade que poderán empregar o ascensor, sempre de un en un.
 • O/a alumno/a acudirá só/a, con mascarilla axeitada e traerá os elementos necesarios para levar as súas pertenzas (bolsa, caixa...)
 • Limparase as mans antes de entrar na aula cun xel desinfectante instalado a tal feito na porta.
 • No caso de que presente algúns dos síntomas do Covid-19 ou se atope illado/a en corentena, non poderá asistir a facer a recollida.
 • Solicítase a máxima puntualidade; de chegar antes de tempo, a espera realizarase fóra da Escola, gardando a distancia de seguridade.
 • Deberase en todo momento respectar as indicacións realizadas polo persoal da Escola.