19/06/2017

Cursos de Verán na EMAO. Convocatoria

CURSOS MONOGRÁFICOS DE VERÁN EMAO'17

Dentro da programación prevista no Plan de Estudos da Escola Municipal de Artes e Oficios (PEMAO15), faise a seguinte convocatoria de cursos monográficos de verán a desenvolver no mes de xullo de 2017, dirixidos ás persoas interesadas que cumpran os requisitos fixados e que non estean matriculadas no presente curso 2016-2017 na EMAO:

*
* Aula de Debuxo: “O DEBUXO DAS PREGADURAS QUE FORMAN AS TEAS” Impartido por Federico Fernández, mestre da especialidade na EMAO
Destinatarios: Persoas interesadas na práctica do debuxo, que non estean matriculadas na EMAO no curso 2016-17
Datas: do 10 ao 21 de xullo, de 10:00 a 13:00 horas
Inscrición ata o 30 de xuño
Duración: 30 horas
Número de prazas: 15

Programa:
Presentación: Centrarase na observación e o debuxo de teas e pregaduras. Ao longo da historia da arte moi diversos artistas, desde os iluminadores dos códices románicos, pasando polos grandes pintores barrocos ata chegar ós expresionistas e os fauvistas das vangardas, enfrontáronse de diversos xeitos á representación das teas e as pregaduras que xeran. Un exemplo fascinante de como un obxeto cotián pode chegar a ser un pretexto para facer un estudio de debuxo interesante son as almofadas debuxadas por Durero. Unha almofada, mullida e situada en diversas posicións ou unha tea branca pousada enriba dunha silla ofrece grandes posibilidades para estudar as pregaduras, as liñas e as sombras, debuxando primeiro o desenvolvemento das pregaduras principais e orquestando sobre elas a forma e o claroscuro.
on este curso trátase, pois, de facer un achegamento básico ao debuxo das pregaduras que forman as teas mediante a observación e a súa plasmación sobre o papel.
Obxectivos:
Analizar debuxos e pinturas de teas e ropaxes realizados por diversos artistas da historia da arte.
Coñecer as técnicas cas que abordar os debuxos de teas e pregaduras que realizaremos.
Coñecer os elementos gráficos do debuxo.
Utilizar os recursos gráficos axeitados para a representación de pregaduras e teas.
Contido:
Unha mirada á historia da representación gráfica das teas e pregaduras, desde o Románico ata o século XX. Exemplos.
A linguaxe gráfica básica do punto e a liña. A trama . Os degradados.
A linguaxe gráfica básica da mancha. O clarosuro.
Estudio e observación das pregaduras e das teas a partir de debuxos de láminas.
Aplicación práctica dos recursos gráficos utilizando debuxos de láminas como modelo.
Estudio e observación das pregaduras e teas con escenarios reais.
Aplicación práctica dos recursos gráficos utilizando escenarios reais.

Material a aportar polo alumnado: indicarase na primeira sesión do curso. Estímase que a súa adquisición custará aproximadamente 10 euros.
O resto do material, ferramenta e maquinaria que se é o caso fose necesaria, será aportado pola EMAO.

*

* Aula de Deseño e Encaixe de Palillos: “ENCAIXE DE CINTA ( ENCAIXE DE VOLOGDA ) PARTE II”
Impartido por Marian Núñez, mestra da especialidade na EMAO
Destinatarios: Alumnado que rematara a especialidade de Deseño e Encaixe de Palillos. Terán preferencia os que fixeran a Parte I deste curso monográfico no ano 2016.
Datas: do 10 ao 21 de xullo, de 10:00 a 13:00 horas
Inscrición ata o 30 de xuño
Duración: 30 horas
Número de prazas: 15
Programa:
Presentación:
Trátase de facer un achegamento ao deseño e técnica de cinta da zona rusa de Vologda, mediante a realización dunha peza relacionada con esta cinta, excecutando distintas partes de cinta correctamente e aplicándolle distintas cores, empregando correctamente as distintas fibras de traballo.
Contido:
Deseñar unha peza de cinta.
Axustar o material ao deseño.
Adecuar o material (liño, seda, algodón) á escala de traballo.
Obter unha peza cun deseño específico de encaixe ruso.

Material a aportar polo alumnado:
Almofada plana circular
Palillos mallorquíns
Diferentes fios.
Alfinetes
Ganchillos.
Libreta de apuntes curso anterior
(outros utensilios para a realización do traballo)
O resto do material, ferramenta e maquinaria que se é o caso fose necesaria, será aportado pola EMAO.

*
*Aulas de Moda e Confección e de Serigrafía artística: “ESTAMPACIÓN E CONFECCIÓN TÉXTIL”
Impartido por Emma Pintos e Alba Pardo, mestras das especialidades na EMAO
Destinatarios: Persoas con coñecementos demostrables das especialidades. Terán prioridade os/as ex-alumnos/as de Moda e Confección ou de Serigrafía Artística da EMAO.
Datas: do 12 ao 21 de xullo, de 10:00 a 14:00 horas
Inscrición: ata o 30 de xuño
Duración: 30 horas (1ª sesión 2 horas)
Número de prazas: 15

Programa:
Presentación:
Curso de interdisciplinaridade entre os obradoiros de Serigrafía Artística e Moda e Confección, no que se explora a posibilidade de confeccionar prendas con tecidos estampados artesanalmente. Na primeira sesión farase unha presentación do curso por parte das mestras dos obradoiros e haberá unha charla introductoria de Natalia Moreno, deseñadora de estampados textís.
Contido:
Serigrafia (14 horas no obradoiro)
Preparación da pantalla serifráfica.
Emulsionado, insolado, revelado e secado.
Estampación sobre tecido.
Moda (16 horas no obradoiro)
Adaptación de padróns base.
Corte de tecidos.
Montaxe de prendas básicas.
Remate e acabados das prendas.

Material a aportar polo alumnado:
1 libreta cuadriculada A4
1 Lapiz 2B
Rotulador negro de punta fina
Cuter
Cinta de embalaxe
Cinta de carrocero
Regla de 50cm
Cinta métrica
Agullas e alfinetes
Dedal
Tesoira para tea
Xiz para tea (non branco)
O resto do material, ferramenta e maquinaria que se é o caso fose necesaria, será aportado pola EMAO.

*
*Aula de Artesanía en coiro: “INTRODUCCIÓN AO LABRADO”
Impartido por Pepe Pereira, mestre da especialidade na EMAO
Destinatarios: Prioridade para persoas que remataran a especialidade de Artesanía en Coiro da EMAO e persoas con coñecementos básicos demostrables.
Datas: do 10 ao 21 de xullo, de 10:00 a 13:00 horas
Inscrición ata o 30 de xuño
Duración: 30 horas
Número de prazas: 15

Programa:
Presentación:
O labrado, técnica decorativa que tanto pulo ten nestes días, ten unha orixe ibérica e aquí acadou unha gran importancia, con Hernán Cortés cruzou o Atlántico e nos últimos anos vén de volta cun ritmo moi forte.
Con este curso pretendemos introducirnos na orixe histórica desta técnica e nas súas variantes técnicas incisado e gubiado, os diferentes tipos de mateadores que se empregan e os efectos que con eles se poden conseguir.
Afondaremos tamén nos diversos estilos que hoxendía teñen máis difusión e coñeceremos aos seus autores máis coñecidos.
Contido:
Presentación histórica da técnica e as ferramentas para aplicala.
Diferenciación do labrado co repuxado e o estampado
O incisado. E Labrado invertido.
Modelado.
Labrado Xeométrico, e en Cesta.
Labrado Floral.
Labrado de Nudos.
Follas de Carballo e Landras.
Plumas.
Labrado Mixto.

Material a aportar polo alumnado:
Burís, vaquetilla en pasta, bisturí e coitelas xiratorias no caso de que as teñan
O resto do material, ferramenta e maquinaria que se é o caso fose necesaria, será aportado pola EMAO.

*
*Aula de Talla e Escultura en madeira: “GRAVADO EN RELEVO: XILOGRAFÍA”
Impartido por Rosa García, mestra da especialidade na EMAO
Destinatarios: alumnado que rematara os estudos de talla e escultura en madeira en calquera ano.
Datas: do 10 ao 21 de xullo, de 10:00 a 13:00 horas
Inscrición ata o 30 de xuño
Duración: 30 horas
Número de prazas: 12

Programa:
Presentación:
Este curso propón formar e potenciar o desenvolvemento plástico do alumnado no campo da arte gráfica orixinal, a partir das técnicas del gravado en relevo.
Que o alumno/a comprenda e sexa quen de desenvolver unha visión do gravado como medio de expresión artística.
Coñecer os fundamentos e a evolución histórica do gravado.
Coñecer os distintos sistemas de impresión.
Coñecemento e dominio das técnicas e procesos propios do gravado en relevo e xilográfico.
Os coñecementos expoñeranse por medio de clases teórico-prácticas; de forma xeral e individual segundo requírao o traballo en cada momento. As clases terán un soporte audiovisual a partir de recursos na web; comentaranse matrices e estampas orixinais; así como distintas obras de artistas actuais. AVALIACIÓN Será avaliación continua do traballo realizado polo alumno, a súa actitude e aptitudes no taller, así como a súa asistencia. O alumno deberá elaborar un portafolio onde conste unha memoria do traballo na aula e das actividades realizadas dentro e fóra desta; unha reflexión persoal e valoración do aprendido no curso, así como novas propostas.
Contido:
A obra seriada, principios xerais: Clasificación das técnicas gráficas de gravado e estampación Iniciación aos conceptos de gravado e estampación.
O monotipo. A imaxe impresa non seriada.
O gravado en relevo: Antecedentes históricos. A xilografía ao longo da historia. materiais , procesos e infraestruturas. O linogravado - Procesos de creación do gravado en relevo, cunha soa plancha. - Procesos de creación do gravado en relevo, con varias planchas.
A Xilografía.
Técnicas aditivas: O collagraph
O gravado matérico.

Material a aportar polo alumnado:
Planchas-matrices, papeis de gravado, materiais para técnica aditiva
O resto do material, ferramenta e maquinaria que se é o caso fose necesaria, será aportado pola EMAO.

*
Foto Marta Soliva https://goo.gl/qQLWym
*Aula de Encadernación: “ROTULADO DE LIBROS”
Impartido por Pablo Otero, mestre da especialidade na EMAO
Destinatarios: Persoas que remataran os estudos de Encadernación na EMAO en calquera ano
Datas: do 10 ao 21 de xullo, de 10:00 a 13:00 horas
Inscrición: ata o 30 de xuño
Duración: 30 horas
Número de prazas: 10

Programa:
Presentación:
Rotular libros coas tipografías adecuadas para mellorar a presentación dun libro
Contido:
Composición tipográfica.
Elaboración de plantillas.
Posicionado e marcado no libro.
Gofrado.
Utilización de películas de colres e ouro.

Material a aportar polo alumnado:
Libros para rotular
O resto do material, ferramenta e maquinaria que se é o caso fose necesaria, será aportado pola EMAO.

*
*Aula de CAIM Zanfona: “TÉCNICA DE CALADO . CORTE CON SEGUETA DE MARQUETERÍA”
Impartido por Xaime Rivas, mestre da especialidade na EMAO
Destinatarios: Persoas interesadas en xeral
Datas: do 10 ao 21 de xullo, de 10:00 a 13:00 horas
Inscrición: ata o 30 de xuño
Duración: 30 horas
Número de prazas: 15

Programa:
Presentación:
O obxectivo do curso é adquirir as habilidades e competencias necesarias para efectuar corte con segueta de marquetería con calidade.
Contido:
Prácticas con serra de corte frontal sobre taboleiro contrachapado
Construción dun obxecto concreto a suxestión do alumno/a ou do mestre.

Material a aportar polo alumnado:
Cadernos de deseños para marquetería
Arco de marquetería grande
O resto do material, ferramenta e maquinaria que se é o caso fose necesaria, será aportado pola EMAO.


CONDICIÓNS COMÚNS A TÓDOLOS CURSOS

Duración: 30 horas
Prazas limitadas: véxase o número máximo para cada curso
Inscripción: gratuíta, exclusivamente mediante envío de correo electrónico ao enderezo emao@vigo.org, cos seguintes datos (imprescindibles):

- Asunto: [nome do curso]
- Nome e apelidos do/a solicitante:
- DNI:  

- Anos nos que cursou estudos da especialidade na EMAO: [no caso en que sexa condición, ou se teña prioridade por telos cursado, para acceder ao monográfico seleccionado]

Admisión de solicitudes:
Non poderán inscribirse as persoas que estean matriculadas na EMAO no curso 2016-217
Só se admiten persoas maiores de 16 anos.
Só serán válidas as solicitudes que cumpran as condicións indicadas nesta convocatoria para cada curso monográfico en concreto
A inscrición farase, trala aplicación das prioridades que se indican en cada durso, por estricta orde de recepción do correo electrónico de solicitude ata cubrir o máximo de prazas ofertadas.
A confirmación da matrícula realizaráa a EMAO exclusivamente por correo electrónico. No caso de producírense vacantes no primeiro día do curso, convocarase aos reservas

Material: o material indicado para cada curso será aportado polo alumnado. As características concretas do mesmo explicaranse na primeira sesión de cada un. A Escola porá a disposición do alumnado para o desenvolvemento do monográfico, os equipos, a maquinaria e a ferramenta propias do Obradoiro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario