13 de out. de 2017

Becas de Creación Artística no Estranxeiro Gas Natural Fenosa 2017


O Museo de Arte Contemporánea da Fundación Gas Natural Fenosa (en diante, MAC) dentro do marco establecido polo seu Plan de Cooperación Cultural e Internacionalización nos apartados referidos a: a) formación e fortalecimento do sector cultural e b) movilidade internacional de profesionais do sector cultural; convoca un total de tres (3) becas co obxectivo de incentivar a realización de proxectos de creación artística no estranxeiro por parte de artistas novos, nados ou residentes en Galicia.
Cada unha das tres becas terá unha duración de tres meses e poderá desenvolverse desde o momento de concesión da beca ata novembro de 2018. A estancia no estranxeiro deberá ser continuada. Si o beneficiario debe interromper a estancia no estranxeiro, será por unha causa xustificada.
Poderán ser beneficiarios destas becas todos aqueles artistas nados ou residentes en Galicia que a data 31 de decembro de 2017 non cumpran os 40 anos. Os solicitantes non galegos deberán presentar un certificado de empadroamento que acredite que levan residindo en Galicia polo menos un ano no momento de presentación da candidatura.
As solicitudes poderán presentarse ata as 14:00h (GTM 1) do 17 de novembro de 2017. Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes non se aceptará ningunha candidatura.

Ningún comentario:

Publicar un comentario